Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Nieuws

Vacature leden Raad van Toezicht



Stichting CNS Ede e.o. is wegens statutair aftreden op zoek naar:

Twee leden voor de Raad van Toezicht (HR/P&O en financieel profiel)

Voor de vacature met het HR/P&O profiel zoeken wij per 1 augustus 2020 een kandidaat met een brede HR/P&O achtergrond.

 

Voor de vacature met het financieel profiel zoeken wij per 1 augustus 2020 een kandidaat met een financiële achtergrond (expertise RA/RC);

 

Stichting CNS Ede

Stichting CNS Ede e.o. is een vooraanstaande christelijke onderwijsorganisatie voor basisonderwijs in de gemeente Ede. Stichting CNS Ede is de overkoepelende bestuurlijke organisatie van 13 reguliere basisscholen en een  school voor speciaal basisonderwijs. Circa 2850 leerlingen in Bennekom en Ede, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, gaan naar een CNS-school. Er werken 300 medewerkers (200 fte) bij de stichting.

 

Stichting CNS Ede staat voor eigentijds goed onderwijs. Onze missie is: ‘Goed onderwijs dat in samenhang aandacht besteedt aan de religieuze, morele, sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling voor iedere leerling.’ Kortom, onderwijs van hoge kwaliteit voor elke leerling en aandacht voor de persoonsvorming van leerlingen. Kernwaarden als verbondenheid, verantwoordelijkheid en kwaliteit vormen het uitgangspunt voor onze manier van samenleven, werken en leren. 

Het motto van CNS Ede is ‘Bijzonder veelzijdig.’ Dat verwijst naar de grondslag van CNS Ede als christelijke onderwijsorganisatie. Wij geloven in God die veelkleurigheid geschapen heeft. Stichting CNS Ede vertegenwoordigt niet één stroming binnen de Protestants Christelijke traditie, maar staat open voor iedereen die zich thuis voelt binnen het pluriforme christelijke karakter van onze organisatie. Veelzijdigheid verwijst ook naar de schoolpopulatie en het onderwijs op CNS-scholen. Geen standaardrecepten, maar ruimte voor scholen voor wijk gebonden inkleuring van het stichtingsbeleid en vernieuwend onderwijs.

Elke basisschool wordt geleid door een directeur. De directeur geeft leiding aan het team van leraren en is verantwoordelijk voor het realiseren van goede onderwijskwaliteit op zijn/haar school. De scholen van CNS Ede liggen verspreid over de verschillende wijken in de stad Ede en in Bennekom. De meeste CNS-scholen hebben het karakter van een wijkschool. De directeuren adviseren het College van Bestuur en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid.

De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de stichting ligt in handen van een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder wordt ondersteund door een klein professioneel stafbureau. Het stichtingsbeleid komt tot stand in samenspraak met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten gekozen vertegenwoordigers vanuit het personeel en de ouders. Op belangrijke bestuursbesluiten heeft de GMR advies- of instemmingsrecht.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van stichting CNS Ede. De Raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden hebben een verschillende maatschappelijke en professionele achtergrond. Bij de samenstelling gaat het niet om aparte portefeuilles maar om 5 invalshoeken:

• Identiteit
• Bestuurlijk en overheid, met name vanwege onderwijsbeleid, maar ook vanwege regionale belangen (huisvesting) en eventuele gemeentelijke subsidies
• Organisatieontwikkeling, strategisch HRM en juridische zaken
• Opvoeding en onderwijs, met name vanwege strategisch onderwijsbeleid
• Financiën en overige bedrijfsvoering

De Raad van Toezicht opereert als een team. Belangrijke voorgenomen bestuursbesluiten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en in reglementen. De Raad houdt toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur.

Als kandidaat voor de Raad van Toezicht:
• Onderschrijft u de grondslag van de stichting
• Heeft u een academisch denk- en werkniveau
• Heeft u (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
• Bent u onpartijdig en onafhankelijk
• Bent u vaardig in het samenwerken in een team
• Heeft u oog voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen mede in verband met de identiteit en kan deze duiden in relatie tot de stichting en de scholen
• Heeft u inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de scholen en het onderwijs
• Bent u besluitvaardig, slagvaardig, heeft u oordeelsvermogen, bent u kritisch
• Bent u bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie
• Bent u representatief voor de Raad van Toezicht
• Heeft u een relevant netwerk
• Bent u van onbesproken gedrag (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste)

Meer informatie is te vinden in:
• Het functieprofiel lid Raad van Toezicht
• Statuten Stichting CNS Ede
• Koersplan 2019 - 2022
• Jaarverslag 2018

Mocht u vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen met de heer R. Brandse, lid van de Raad van Toezicht, via telefoonnummer 06-26548096.

Reageren?
Geïnteresseerden vragen wij hun belangstelling uiterlijk 1 maart 2020 kenbaar te maken door een C.V. en begeleidende brief te richten aan de selectiecommissie, ter attentie van de heer R. Brandse. Dit kan via door een e-mail met bovengenoemde bijlagen te sturen naar h.laurier@cnsede.nl

De selectiegesprekken vinden plaats op 19 maart 2020.


Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

 

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work