Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vacatures

 

Stichting CNS Ede is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie voor eigentijds goed primair onderwijs. Op de 13 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs zitten ongeveer 2750 leerlingen, er werken ongeveer 275 mensen op de scholen en het stafbureau. Onze scholen staan in Ede en Bennekom.

Wij zijn bijzonder veelzijdig. Wij willen het beste voor leerlingen en werken opbrengstgericht. We dagen kinderen uit om het beste uit zichzelf te halen. Elke school en elk team geeft eigen kleur aan de invulling van het onderwijs. Ook leerkrachten en onderwijsassistenten dagen wij uit om het beste uit zichzelf te halen; dat hoort bij vakmensen. Wij bieden hiervoor goede begeleiding.

 

Wij zoeken leerkrachten voor vervanging en tijdelijke vacatures in verschillende scholen en groepen.

Als leerkracht ben je verantwoordelijk voor een groep. Je verzorgt het aanbod en de aanpak van de lessen en bereidt deze voor. Je stemt de inhoud af op de leerlingen en houdt rekening met individuele verschillen. Je zorgt voor een consequente leiding en begeleiding. Je onderhoudt contacten met de ouders. Je verricht klasse- en schoolbrede taken.

Je hebt een afgeronde Pabo-opleiding en ambitie om je verder te ontwikkelen met een masteropleiding. Je bent vakbekwaam of hebt potentie om dat niveau te bereiken. Je kiest uit persoonlijke overtuiging voor Protestants-Christelijk onderwijs en voelt je persoonlijk verbonden met de brede christelijke normen en waarden. Je hebt ervaring met gedifferentieerd lesgeven, bent consequent en biedt structuur. Je kunt goed samenwerken.

We bieden begeleiding aan starters en herintreders. De beloning is conform de cao PO als leraar LA.

 

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margot Hinderink, Stafmedewerker P&O, telefoon 0318-619136. Je motivatiebrief en een actueel CV kun je richten aan m.hinderink@cnsede.nl.  Als we mogelijkheden zien, nemen we direct contact op voor een oriënterend gesprek. Het geven van een proefles is onderdeel van de selectieprocedure.

Graag duidelijk aangeven:

-       Hoeveel dagen je wilt werken

-       Naar welke groepen je voorkeur uitgaat

-       Wanneer je beschikbaar bent (direct of na de zomervakantie)

 

 

Vacature lid Raad van Toezicht

Stichting CNS Ede e.o. is wegens statutair aftreden op zoek naar:

Lid van de Raad van Toezicht

De raad zoekt per 1 augustus 2018 een kandidaat met een financiële achtergrond; een strateeg op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en risicomanagement.

 

Stichting CNS Ede

Stichting CNS Ede e.o. is een vooraanstaande christelijke onderwijsorganisatie voor het basisonderwijs in de gemeente Ede. Stichting CNS Ede is de overkoepelende bestuurlijke organisatie van 13 basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs. Circa 2800 leerlingen in Ede en Bennekom, in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, gaan naar een CNS-basisschool. Er werken 280 medewerkers (180 fte) bij de stichting.

 

Stichting CNS Ede staat voor eigentijds goed onderwijs. Onze missie is: ‘Goed onderwijs dat in samenhang aandacht besteedt aan de religieuze, morele en de sociaal-emotionele en intellectuele ontwikkeling voor iedere leerling’. Kortom, onderwijs van hoge kwaliteit voor elke leerling en aandacht voor de persoonsvorming van leerlingen. Kernwaarden als verbondenheid, verantwoordelijkheid en kwaliteit vormen het uitgangspunt voor onze manier van samenleven, werken en leren. 

Het motto van CNS is ‘Bijzonder veelzijdig’ verwijst naar de grondslag van CNS Ede als christelijke onderwijsorganisatie. Wij geloven in God die veelkleurigheid geschapen heeft. Stichting CNS Ede vertegenwoordigt niet één stroming binnen de Protestants Christelijke traditie, maar staat open voor iedereen die zich thuis voelt binnen het pluriforme christelijke karakter van onze organisatie. Veelzijdigheid verwijst ook naar de schoolpopulatie en het onderwijs op CNS-basisscholen. Geen standaardrecepten, maar ruimte voor wijk gebonden inkleuring van het stichtingsbeleid en vernieuwend onderwijs op de verschillende scholen.

Elke basisschool wordt geleid door een directeur. De directeur geeft leiding aan het team van leerkrachten en is verantwoordelijk voor het realiseren van goede onderwijskwaliteit op zijn/haar school. De scholen van CNS Ede liggen verspreid over de verschillende wijken in  Ede en Bennekom. De meeste CNS-basisscholen hebben het karakter van een wijkschool. De directeuren adviseren het College van Bestuur en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het stichtingsbeleid.

 

 De eindverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de stichting ligt in handen van een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder wordt ondersteund door een klein professioneel stafbureau. Het stichtingsbeleid komt tot stand in samenspraak met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zitten gekozen vertegenwoordigers namens het personeel en de ouders. Op belangrijke bestuursbesluiten heeft de GMR advies- of instemmingsrecht. De bevoegdheden van de GMR zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) vastgelegd.

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan van Stichting CNS Ede. De Raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. De leden hebben een verschillende maatschappelijke en professionele achtergrond. Bij de samenstelling gaat het niet om aparte portefeuilles maar om 5 invalshoeken:

·         Identiteit

·         Openbaar bestuur, met name vanwege onderwijsbeleid, maar ook vanwege regionale belangen (huisvesting) en eventuele gemeentelijke subsidies

·         Overige relevante organisaties, waaronder professionele organisaties buiten de onderwijssector

·         Opvoeding en onderwijs, met name vanwege strategisch onderwijsbeleid

·         Financiën en bedrijfsvoering

 

De Raad van Toezicht opereert als een team. Belangrijke voorgenomen bestuursbesluiten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting en in reglementen. De Raad houdt toezicht op het gevoerde beleid van het College van Bestuur en hanteert hierbij onder meer de uitgangspunten van de code Goed Bestuur. 

 

Als kandidaat voor de Raad van Toezicht:

·         Onderschrijft u de grondslag van Stichting CNS Ede

·         Heeft u een academisch denk- en werkniveau

·         Heeft u (brede) maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving

·         Bent u onpartijdig en onafhankelijk

·         Bent u vaardig in het samenwerken in een team

·         Heeft u oog voor maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen mede in verband met de identiteit en kan deze duiden in relatie tot de stichting en de scholen

·         Heeft u inzicht en inlevingsvermogen in het functioneren van de scholen en het onderwijs

·         Bent u besluitvaardig, slagvaardig, u heeft oordeelsvermogen en bent kritisch

·         Bent u bereikbaar en beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie

·         Bent u representatief voor de Raad van Toezicht

·         Heeft u een relevant netwerk

·         Bent u van onbesproken gedrag (Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een vereiste)

   

Meer informatie is te vinden in:

-          Het functieprofiel lid Raad van Toezicht

-          Statuten Stichting CNS Ede

-          Profiel Raad van Toezicht

-          Strategisch Beleidsplan 2015-2018

-          Jaarverslag 2016

-          Code Goed bestuur

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J.C. van der Horst, voorzitter van de Raad van Toezicht, via telefoonnummer 06-21888725.

 

Reageren?

Geïnteresseerden vragen wij hun belangstelling uiterlijk 3 mei 2017 kenbaar te maken door een cv en begeleidende brief te richten aan de selectiecommissie van de Raad van Toezicht, ter attentie van de heer J.C. van der Horst. Dit kan door een e-mail met bovengenoemde bijlagen te sturen naar m.hinderink@cnsede.nl.

 

Gelet op de samenstelling nodigen wij vrouwelijke kandidaten met nadruk uit om te reageren.

 

De selectiegesprekken vinden plaats op maandagmiddag- en avond 4 juni 2018.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Vacatures

IPPON is een bemiddelingskantoor voor leerkrachten, onderwijsassistenten en onderwijsspecialisten in het basisonderwijs. Ippon verzorgt voor de Stichting CNS Ede e.o. de vervanging voor leerkrachten die uitvallen (bijvoorbeeld door buitengewoon verlof, ziekte of zwagerschaps- en bevallingsverlof). Indien je  geïnteresseerd bent in invalwerk bij de Stichting CNS Ede e.o., of je wilt solliciteren, neem dan rechtstreeks contact op met Ippon via
info@ippon-personeelsdiensten.nl of telefonisch via 0318-830244.
Je kunt ook de website van IPPON raadplegen: www.ippon-personeelsdiensten.nl

© Stichting voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work